Máis alá de Google. Como buscar e xestionar información para un traballo académico

Curso virtual organizado pola Biblioteca Universitaria de Vigo e que conta con recoñecemento de 1 crédito ECTS.
Está dirixido principalmente ao alumnado dos últimos cursos, xa que proporciona aos estudantes competencias informacionais a nivel intermedio no acceso, uso e xestión da información, permitíndolle:

 • Ser autónomo na busca de información para a realización de traballos.
 • Coñecer e usar un maior número de recursos de información fiables e pertinentes.
 • Desenvolver a capacidade de crítica e análise fronte a sobre abundancia de información.
 • Mellorar a súa capacidade de xestión e organización da información recuperada.
 • Facer un uso ético e legal da información, evitando o plaxio nos traballos académicos.

A duración do curso é dunhas 30 horas, distribuídas en cinco semanas. Os contidos que se tratan son:

 1. A información
 2. Como buscar información
 3. Recursos de información na Biblioteca:
     Catálogo
     Bases de datos
     Revistas electrónicas
     Libros electrónicos
 4. Outros recursos en internet:
     Dialnet
     Acceso aberto á información científica
     Buscadores científicos
 5. Avaliar a información e as súas fontes
 6. Como manterse actualizado: alertas e RSS
 7. Usar e comunicar a información:
     Uso ético e legal da información
     Citas e referencias bibliográficas
     Xestores bibliográficos
 8. Web social

 

Ao longo do ano convócanse 3 edicións en Bubela, plataforma onde se realiza a matrícula no seu momento.

 

Para contactar: 986 813843 / referencia@uvigo.es
Síguenos en twitter